Fremtidig utvikling

Bodø Energi jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier. Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn


Konsernets strategi for de neste årene skal sikre grunnlag for fortsatt vekst og resultatutvikling.

Det samlede nettet til Nordlandsnett AS vil kreve betydelige re- og nyinvesteringer de neste 10 årene. 
Regulerende myndighet legger klare føringer for færre og større nettselskap i årene som kommer. 
Nordlandsnett har ambisjoner om å vokse og det bør være mulig da det i Nordland er 14 nettselskap med ulik størrelse. 
Det vil være betydelige gevinster for kunder og eiere ved å slå sammen nett i nærområdet.
 
BE Varme AS har konsesjon for å bygge ut fjernvarmeanlegg som også inkluderer bygging av ny varmesentral på Rønvikjordet. 
Selskapet forventer å bygge ferdig hovedtraseer i fjernvarmenettet i løpet av 2015. 
Full drift av fjernvarmeanlegget er forventet i 2023 og da vil anlegget forbrenne 23000 tonn returflis og levere opptil 79 GWH.
 
Konsernets virksomhet med salg av elektrisk kraft til bedrifter og husholdninger preges av høy konkurranse. 
Vi ser en utvikling hvor kundens tilknytting til lokal kraftleverandør reduseres, 
og dette kan medføre at nasjonale aktører i større grad vil dominere markedet. 
Trolig må selskapet på sikt inn i et større samarbeid/fellesskap.
 
Konsernet har en klar vekststrategi for BE Energimontasje på entreprenørtjenester som hører sammen med infrastruktur innenfor elnett, fiber, fjernvarme og tilknyttede forretningsområder. 
Selskapets vekstmuligheter henger sammen med de store investeringsbehovene vi ser spesielt hos alle nettselskap i bransjen.