Om Fjernvarme

Som fjernvarmekunde får du en sikker, forutsigbar og miljøvennlig oppvarmingskilde.


Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass til oppvarming av vann
 
Image
Fjernvarmeanlegg for
produks
jon av varme
 
 

<- Fjernvarmenett for
distribusjon
av varmt vann
 
<- Undersentral med veksler
inn til vannbårent system i hus
 

 

Distribusjon

Vannet distrubueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem prosent.
 

Infrastruktur hos kunde

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registeres med energimålere, like enkelt som bruk av elekstrisitet.
 

Fordeler med tilknytning til fjernvarmeanlegg 

  • Fjernvarmeanlegget er definert som samfunnsmessig rasjonelt av NVE, og er en del av kommunens planarbeid.
  •  Ingen stor investering i egen varmesentral.
  •  Ingen drift av egen varmesentral.
  •  En stor andel av varmen kan dekkes av miljøvennlig grunnlast.
  •  Alle utslipp kontrolleres og renses i en større varmesentral, som er underlagt utslippskrav.
  •  Det gis ikke Enovastøtte til egne lokale varmesentraler i bygg, som er omfattet av tilknytningsplikten.
  •  Fjernvarme skal i henhold til energiloven paragraf 5.5 ikke være dyrere enn alternativ energiform (strøm).
 
 
Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92% av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere.
 
Mer info hos Norsk Fjernvarme