Framtidig utvikling

Bodø Energi jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier. Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.


Konsernets strategi for de neste årene skal sikre grunnlag for fortsatt vekst og resultatutvikling.

Det samlede nettet til Nordlandsnett AS vil kreve betydelige re- og nyinvesteringer de kommende årene. 
Regulerende myndighet legger klare føringer for færre og større nettselskap i årene som kommer. 
Nordlandsnett har ambisjoner om å vokse og det bør være mulig da det i Nordland er 10 nettselskap med ulik størrelse. 
Det vil være betydelige gevinster for kunder og eiere ved å slå sammen nett i nærområdet.
 

BE Varme AS har konsesjon for å bygge ut fjernvarmeanlegg. I 2017 var første driftsår for biobrenselanlegget Keiseren som er oppført på Rønvikjordet. Hovedtyngden av fjernvarmenettet var bygget ut i perioden 2012-2015, men fortsatt vil det bli bygget nye traseer til nye bygg. Full drift av fjernvarmeanlegget er forventet i 2023 og da vil anlegget forbrenne 23000 tonn returflis og levere opptil 79 GWH.

 
Konsernets virksomhet med salg av elektrisk kraft til bedrifter og husholdninger preges av høy konkurranse og pressede marginer. Endringer i kundeatferd i tillegg til teknologiutviklingen og digitaliseringen vil også utfordre oss på hvordan Kraftsalg utvikler seg videre. 
 
Som et resultat av konsernets klare vekststrategi for BE Energimontasje, ble dette selskapet fusjonert med Troms Kraft Entreprenør, Fram Kraftentreprenør, Nordland Elsikkerhet og Elektro Linje i 2017. Det fusjonerte selskapet heter Frost Kraftentreprenør og omsetter for mer enn 400 mill kr, med Nord Norge som primært markedsområde. Konsernet ser fortsatt muligheter for vekst ved salg av entreprenørtjenester tilhørende infrastruktur innenfor nettvirksomhet, fiber, fjernvarme og tilknyttede forretningsområder. Selskapets vekstmuligheter henger sammen med de store investeringsbehovene vi ser spesielt hos alle nettselskap i bransjen.